Članstvo u sistemu obračuna i poravnanja je članstvo u kojem Centralni registar:
● omogućava članu neposredno otvaranje, vođenje i zatvaranje računa klijenta, kastodi računa, te računa za upravljanje portfeljom klijenta i računa za preuzimanje,
● otvara članu dilerski račun, zajednički račun i račun za pozajmljivanje,
● omogućava članu pristup njegovim računima ili računima njegovih klijenata i izdavanje izvoda o stanju na računima otvorenim kod člana,
● omogućava članu da sa računa vlasnika hartija od vrijednosti prenese hartije od vrijednosti koje su predmet naloga na račune otvorene kod člana,
● prenosi hartije od vrijednosti na zbirni kastodi račun i dodjeljuje registarski kod kastodi računima,
● vraća hartije od vrijednosti na račun vlasnika hartija od vrijednosti,
● vrši obračun ukupnih novčanih obaveza i potraživanja člana Centralnog registra, koja su nastala na osnovu poslova zaključenih sa hartijama od vrijednosti na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu
● utvrđuje iznos neto dugovanja, odnosno neto potraživanja člana po osnovu poslova zaključenih na berzi,
● omogućava raspoređivanje poslova zaključenih na berzi preko zajedničkog računa na račun krajnjeg kupca/prodavca,
● vrši poravnanje hartija od vrijednosti i novca,
● prenosi hartije od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih na berzi ili izvan berze, a čije se novčane obaveze izvršavaju direktno između učesnika,
● prenosi hartije od vrijednosti po osnovu pozajmljivanja hartija od vrijednosti,
● vrši prinudnu kupovinu i prodaju hartije od vrijednosti za potrebe obračuna i poravnanja poslova zaključenih na berzi,
● iz sredstava garantnog fonda izmiruje novčane obaveze člana po osnovu poslova zaključenih na berzi, ako član ne izvrši svoje novčane obaveze iz tih poslova.
Član Centralnog registra u sistemu obračuna i poravnanja može da bude:
● berzanski posrednik,
● kastodi banka, odnosno banka depozitar koja obavlja kastodi poslove za investicioni fond,
● strani berzanski posrednik,
● strana banka.
Postupak prijema u članstvo pokreće se podnošenjem zahtjeva za prijem u članstvo na posebnom obrascu.
Zahtjev za prijem u članstvo u Centralnom registru hartija od vrijednosti - obrazac
 
Članovi Centralnog registra u sistemu obračuna i poravnanja:
 
BROKERSKI POSREDNICI
 
KASTODI BANKE