Članstvo u sistemu uvida u stanje na računu emitenta je članstvo u kojem Centralni registar omogućava članu:
● uvid u podatke o hartijama od vrijednosti i njihovim vlasnicima,
● uvid u podatke o statusu hartije od vrijednosti pojedinačnog vlasnika,
● uvid u podatke o hartijama od vrijednosti koje su povučene i brisane.
 
Član Centralnog registra u sistemu uvida u stanje na računu emitenta može da bude:
● emitent – za sve hartije od vrijednosti koje je emitovao,
● društvo za upravljanje investicionim fondom – za sve hartije od vrijednosti koje je emitovao investicioni fond kojim to društvo upravlja,
● Centralna banka Bosne i Hercegovine kao agent emisije - za dužničke hartije od vrijednosti koje emituje Bosna i Hercegovina,
● agent emisije – za dužničke hartije od vrijednosti koje emitent emituje kontinuiranom metodom ili u tranšama
● društvo za upravljanje penzijskim fondom - za sve hartije od vrijednosti koje je emitovao penzijski fond kojim to društvo upravlja,
● finansijske organizacije osnovane posebnim zakonom radi upravljanja imovinom koja je direktno ili indirektno u vlasništvu Republike Srpske – za sve hartije od vrijednosti koje su emitovali fondovi kojim te organizacije upravljaju.