Logo foncé petit

 

20. januara 2006. godine - Centralni registar hartija od vrijednosti ad, Banja Luka postao je član ECSDA - Evropske Asocijacije Centralnih Depozitara hartija od vrijednosti.

Članstvo u ECSDA - Evropskoj Asocijaciji Centralnih Depozitara hartija od vrijednosti, a u ranijem periodu u CEECSDA, za Centralni registar znači međunarodno priznanje i verifikaciju postojanja institucije ove vrste u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini. To potvrđuje da je Centralni registar uspostavljen i radi na osnovu zakona zemlje u okviru koje funkcioniše tržište kapitala, ujedno poštujući sve međunarodne standarde i principe koji se odnose na ovu oblast.
Članstvo u ECSDA kao i postignuti rezultati u prvih pet godina rada Centralnog registra, članovima Centralnog registra hartija od vrijednosti, učesnicima tržišta kapitala i stranim investitorima su samo jedan od argumenata za sigurnost ulaganja na domaćem tržištu kapitala.
 
ECSDA i CEECSDA su se ujedinile kao partneri u novu proširenu organizaciju
 
Kao što je objavljeno na SIBOS konferenciji u septembru 2005. godine, Generalna skupština ECSDA, održana 20. januara 2006. godine, je i oficijelno odobrila članstvo 20 CEECSDA članova, i tako sprovodeći odluku donesenu od strane ove dvije Asocijacije (ECSDA -Evropske Asocijacije Centralnih Depozitara hartija od vrijednosti i CEECSDA - Centralno i Istočno Evropske Asocijacije Registara Depozitara i Klirinških kuća) da bi ujedinili snage oko rada na zajedničkim ciljevima: da pružaju savjetovanje na internacionalnom nivou o tehničkim, ekonomskim, finansijskim, pravnim i regulatornim pitanjima a da bi se smanjio rizik i aranžmani vezani za procese poravnanja i drugih srodnih plaćanja na prostoru Evrope a u korist izdavaoca, investitora i tržišnih učesnika.
Na ovaj način, sa 39 članova, nova ECSDA će od sada biti u stanju vodi veći opseg diskusija i tako pruži puno veću podršku Evropskim organima. ECSDA će davati informacije o svojim članovima, posebice pomažući svojim učesnicima u okviru konsultacija i određujući zajedničke stavove po potrebi.
 
Pojašnjenje

ECSDA je osnovana u novembru 1997. godine kao Asocijacija Evropskih Centralnih Depozitara hartija od vrijednosti (CSDs). Osnovni cilj ECSDA je da promoviše harmonizaciju tržišne prakse na prostorima Evrope da bi se podržalo stvaranje jedinstvenog Evropskog tržišta kapitala. ECSDA pruža riješenja i savjete o ekonomskim, finansijskim, pravnim i regulatornim pitanjima da bi se smanjio rizik i povećala efikasnost u oblasti pred-saldiranja, saldiranja i iz oblasti kastodi poslova kao i drugih srodnih platnih aranžmana na prostorima Evrope. ECSDA posebno promoviše protočnost procesa osiguravajući najveći nivo efikasnosti sa niskim rizikom, izjednačeno tržište za sve pružaoce usluga, zajedničke standarde koji bi odstranili postojeće međudržavne barijere kao i razmjenu informacija o pravnim, poreskim, regulatornim okvirima i tržišnim praksama da bi se pospješila harmonizacija i internacionalna kooperacija.
 
03. jun 2002. godine - Centralni registar primljen u članstvo CEECSDA
 
Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka primljen je u članstvo Central and Eastern European Central Securities Depozitories and Clearing Houses Association /CEECSDA/
CEECSDA je asocijacija registara, depozitara i klirinških kuća centralne i zapadne Evrope, a članovi su registri i depozitari iz: Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Latvije, Litvanije, Poljske, Rumunije, Slovačke i Slovenije.
Na godišnjoj skupštini CEECSDA održanoj u Pragu 03. juna 2002. godine donesena je odluka da se Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka primi u članstvo kao pridruženi član.
Članovi asocijacije su i registri iz okruženja, Centralna klirinško depotna družba Ljubljana i Središnja depozitarna agencija Zagreb, a od 03. juna 2002. godine Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka, Centralna depozitarna agencija Crne Gore i Registar vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine.
Posjetite: www.ecsda.eu


Association of Global Custodians
 
AGC - Association of Global Custodians je neformalna grupa 11 kastodi banaka, koja od 2000.godine provodi Projekat prikupljanja informacija o depozitorijima (Depository Information-Gathering Project - “DIGP”).
Projekat je usmjeren na prikupljanje osnovnih podataka i činjenica neophodnih za analizu rizika u skladu s propisima SAD o investicionim fondovima (U.S. investment funds under U.S. Investment Company Act Rule 17f-7). Na osnovu prikupljenih informacija i analize rizika, investicioni fondovi iz SAD mogu donijeti odluku o ulaganju u hartije od vrijednosti koje se čuvaju u stranom depozitoriju.
Centralni registr hartija od vrijednosti je od 2008. godine uzeo aktivno učeščće u projektu. Upitnik sa odgovorima je dostupan na internet stranicama depozitorija.
Posjetite: www.theagc.com
 
Preuzmite:
 

Evropski kodeks ponašanja
 
Centralni registar је u julu 2007. godine, u cilju dalje integracije u evropsko tržište i provođenje međunarodnih principa i standarda, koji se primjenjuju na tržištima kapitala, potpisao Code of Conduct ("Evropski kodeks ponašanja").
Evropski kodeks ponašanja je zajedničkim naporima razvijen od strane ECSDA, EACH i FESE. Sve članice naprijed navedenih udruženja dijele zajedničku namjeru da postignu veću efikasnost kao i dalju integraciju Evropskog tržišta kapitala. Cilj kodeksa ponašanja je, u skladu sa ciljevima Evropske komisije, da se dozvoli investitorima da trguju sa hartijama od vrijednosti unutar konzistentnog, koherentnog i rentabilnog Evropskog okvira. Sve potpisnice će se pridržavati kodeksa ponašanja kao dobrovoljnog opredjeljenja i poštovati određene principe u pružanju usluga nakon trgovanja sa hartijma od vrijednosti.
U cilju provođenja kodeksa omogućit će: transparentnost cijena, slobodu izbora za one koji trguju hartijama i unapređenje otvorenog i transparentnog pristupa uslugama nakon trgovanja. Kako bi se postigli ovi ciljevi neophodno je u određenim rokovima omogućiti: transparentnost cijena, slobodu izbora za one koji trguju hartijama, unapredjenje otvorenog i transparentnog pristupa uslugama nakon trgovanja, a sve u cilju postizanja veće interoperabilnosti.
 
Preuzmite:

 

 

 word

European Code of Conduct For Clearing and Settlement

 

 pdf

Joint FESE, EACH and ECSDA Press Release- Proposal for an EU code of conduct practice for the clearing and settlement of equities

 

 word

Pricelist of Services provided by the Central Registry

 

 excel

Conversion Tables

 

 word

Pricelist of Services provided by the Central Registry - amandment 1

 

Asocijacija nacionalnih agencija za označavanje hartija od vrijednosti
 
Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka je pridruženi član svjetske Asocijacije nacionalnih agencija za označavanje hartija od vrijednosti (ANNA).
U februaru 2009. godine Centralni registar dodijelio je međunarodno priznate kodove svim do tada registrovanim hartijama od vrijednosti.
Ugovor sa zamjenskom agencijom „WM Datenservice“ Herausgebergemeinschaft- WERTPAPIERMITTEILUNGEN Keppler, Lehman GmbH & Co potpisan je 02.12.2008. godine.
Posjetite: ANNA