Izvještaj za skupštinu akcionara na osnovu kojeg se ostvaruje pravo glasa na skupštini akcionara je izvještaj iz registra hartija od vrijednosti, odnosno baze podataka koje vodi Centralni registar, koji se izdaje sa stanjem na dan utvrđen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Izvještaj za skupštinu akcionara može se izdati na zahtjev:
- emitenta,
- akcionara po čijem je zahtjevu sud naložio održavanje skupštine akcionara,
- privremenog zastupnika kojeg je sud ovlastio da sazove skupštinu akcionara.
 
Zahtjev se podnosi u pisanom obliku, najkasnije pet radnih dana prije održavanja skupštine akcionara, i dostavlja se na protokol Centralnog registra ili putem pošte, te faksom ako zahtjev podnosi emitent.
 
U zahtjevu se obavezno navodi:
- vrsta izvještaja,
- datum na koji se traži stanje (datum presjeka),
- oblik i format izvještaja,
- adresa na koju se dostavlja izvještaj,
- ime i prezime lica koje je ovlašćeno za preuzimanje, odnosno prijem izvještaja, ako se ne traži dostavljanje poštom,
- ime, prezime i potpis podnosioca zahtjeva - fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište i potpis ovlašćenog lica i pečat ako je podnosilac zahtjeva pravno lice.
 
Uz zahtjev se prilaže:
- ovjerena kopija identifikacionog dokumenta, ako je podnosilac zahtjeva fizičko lice i ako se zahtjev podnosi poštom ili nalog predaje treće lice,
- odluka nadležnog organa ili suda o sazivanju skupštine,
- dokaz o uplati naknade Centralnom registru, osim za godišnju skupštinu emitenta koji nema neizmirenih obaveza prema Centralnom registru po osnovu godišnje naknade.