logo-nova-banka-broker 


Rešenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-UP-051-1126/07, Nova Banka a.d. Banja Luka je dobila dozvolu za obavljanje djelatnosti Kastodi banke. Kastodi Banka, kao učesnik na tržištu kapitala, značajno doprinosi povjerenju u tržište, smanjenju sistemskog rizika, osiguranju i povećanju efikasnosti cjelokupnog tržišta
 
Kastodi usluge
U okviru svoje redovne aktivnosti, Odjeljenje kastodi poslova Nove Banke klijentima pruža sljedeće usluge:
 • otvaranje i vođnje vlasničkog računa hartija od vrijednosti u ime i za račun klijenata-zakonitih imalaca HoV
 • otvaranje i vođenje računa HoV u ime kastodi banke, a za račun Klijenata- zakonitih imalaca HoV odnosno u ime svojih Klijenata koji nisu zakoniti imaoci tih hartija, a za račun zakonitih imalaca tih hartija (zbirni kastodi račun)
 • izvršavanje naloga za prenos prava iz HoV i naloge za upis prava trećih lica na HoV
 • izvještavanje o isplati dividende, isplati kamata ili dospijeću ostalih instrumenata na naplatu
 • obavještavanje o skupštinama emitenata i pravima vezanim za akcije i druge HoV koje su date na čuvanje kastodi banci
 • zastupanje na godišnjim skupštinama akcionara
 • pozajmljivanje HoV
 • upisivanje založnog prava na HoV koje se nalaze na kastodi računu u korist trećih lica
 • staranje o izvršenju poreskih obaveza svojih Klijenata - zakonskih imalaca HoV
 • ostale usluge vezane za HoV, ostvarivanje prava i ispunjenje obaveza koje proizilaze iz HoV, dogovorene između klijenta i kastodi banke, a koje nisu u suprotnosti sa zakonskim propisima

 

Prednosti
Banka, usmjerena ka stvaranju trajne i kvalitetne usluge, ima sljedeće prednosti u radu sa kastodi poslovima:
 • iskustvo u obavljanju poslova sa HoV
 • pojedinačan i profesionalan pristup, u skladu sa individualnim zahtjevima Klijenta
 • svakodnevna usmena, pismena i elektronska komunikacija sa Klijentom
 • dostupnost i pouzdanost
 • "zone povjerenja"
 • trgovanje na inostranim berzama u regionu i svijetu

 

Više informacija možete dobiti putem naše vveb stranice www.novabanka.com ili na adresi:
Kralja Alfonsa XIII,37A
78000 Banja Luka
Tel: 051/333-390
Fax: 051/217-307
Mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
 
 
 
Kontakt osoba:
Ana Mrđa
Šef Odjeljenja za kastodi poslove
Sektor za sredstva