Registracija i brisanje hartija od vrijednosti
U okviru zakonom predviđenih poslova u Centralnom registru se provode poslovi registracije svih hartija od vrijednosti, kao i svih promjena na kapitalu akcionarskih društava. Svi poslovi se obavljaju po zahtjevu emitenta. U slučaju promjene pravne forme brišu se akcije po zahtjevu emitenta, a u slučaju prestanka postojanja akcionarskog društva (stečaj) akcije se brišu po službenoj družnosti. Hartije od vrijednosti koje imaju rok dospjeća brišu se po dospjeću po službenoj dužnosti. Odgovarajući obrasci za provođenje ovih korporativnih radnji nalaze se u rubrici Emitenti-Obrasci.
 
Poslovi platnog agenta
Centralni registar, takođe, po zakonu ili po ugovoru vrši isplate novčanih sredstava po osnovu hartija od vrijednosti. Isplate novčanih sredstava, u okviru zakona, vrše se u postupcima prinudne prodaje akcija u preuzimanju, kao i kod prenosa akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca.
Centralni registar, na osnovu ugovora, vrši poslove platnog agenta za isplate dividende u novcu, isplate glavnice i kamate za dužničke hartije od vrijednosti i isplate drugih prihoda po osnovu vlasništva na hartijama od vrijednosti.