Članstvo u sistemu uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda je članstvo u kojem Centralni registar omogućava članu:
● uvid u podatke o udjelima i njihovim vlasnicima,
● uvid u podatke o statusu udjela pojedinačnog vlasnika,
● uvid u podatke o broju i datumu sticanja i otuđenja udjela pojedinačnog vlasnika.
 
Član Centralnog registra u sistemu uvida u registar udjela otvorenog investicionog fonda može da bude:
● društvo za upravljanje investicionim fondom - za udjele koje je emitovao otvoreni investicioni fond kojim to društvo upravlja,
● banka depozitar otvorenog investicionog fonda - za udjele koje je emitovao otvoreni investicioni fond za koji obavlja poslove banke depozitara.