Podaci o osnovu za prenos
Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitentao prenosu akcija na otkupioca Broj: 01-16/23 od 21.02.2023. godine
Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar 057-0-Reg-23-001049 od 22.05.2023. god.
Podaci o emitentu
Naziv: ATLANTIS AD BANJA LUKA
Sjedište:          Jevrejska br. 85, Banja Luka
Matični broj: 11200613
Oznaka: ATLS
Podaci o otkupiocu
Ime i prezime: LOVIĆ SVETOLJUB
Adresa:         Vitanovačka br. 007A, Voždovac, Beograd
Podaci o prenosu akcija
Datum prenosa akcija 01.06.2023. godine
Cijena po akciji 0,57 KM
NAPOMENA: SUDSKO PREISPITIVANJE NAKNADE 
Član 438d. Zakona o privrednim društvima propisao je ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar, predložiti da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu. Isto  pravo manjinski akcionar ima, ako otkupilac naknadu nije isplatio pravilno (nije obračunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo) kao i u slučaju ako primjerenu novčanu naknadu za akcije pojedinog manjinskog akcionara nije ponudio u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva bilo kog od preostalih akcionara društva.
Rok za sudsko preispitivanje naknade do 21.06.2023. godine
NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE
Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od deset (10) godina od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.
Zastara prava manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade

na dan 22.05.2033. godine