Podaci o osnovu za prenos
Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitentao prenosu akcija na otkupioca Broj:75/2023 od 15.03.2023. godine
Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar 057-0-Reg-23-000907 od 04.05.2023. god.
Podaci o emitentu
Naziv: Ugostiteljsko turističko i trgovinsko akcionarsko društvo Vazdušna banja Kneževo
Sjedište:          Gavrila Principa bb, Kneževo
Matični broj: 01109359
Oznaka: VAZB
Podaci o otkupiocu
Ime i prezime: Škeljić Stojica
Adresa:         Imljani bb, Imljani, Kneževo
Podaci o prenosu akcija
Datum prenosa akcija 18.05.2023. godine
Cijena po akciji 0,1027 KM
NAPOMENA: SUDSKO PREISPITIVANJE NAKNADE 
Član 438d. Zakona o privrednim društvima propisao je ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar, predložiti da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu. Isto  pravo manjinski akcionar ima, ako otkupilac naknadu nije isplatio pravilno (nije obračunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo) kao i u slučaju ako primjerenu novčanu naknadu za akcije pojedinog manjinskog akcionara nije ponudio u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva bilo kog od preostalih akcionara društva.
Rok za sudsko preispitivanje naknade do 03.06.2023. godine
NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE
Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od deset (10) godina od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.
Zastara prava manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade

na dan 04.05.2033. godine