Podaci o osnovu za prenos

Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitenta

o prenosu akcija na otkupioca

Broj: 04/23 od 24.01.2023. godine

Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar

057-0-Reg-23-000436 od 06.03.2023. god.

Podaci o emitentu

Naziv:

SHP Celex ad Banja Luka

Sjedište:         

Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka

Matični broj:

01929186

Oznaka:

CELX

Podaci o otkupiocu

Ime i prezime:

Eco-Investment As

Adresa:        

Namesti Republiky 1037/3, Nove mesto, Prag, Češka Republika

Podaci o prenosu akcija

Datum prenosa akcija

10.03.2023. godine

Cijena po akciji

1,986146 KM

NAPOMENA: SUDSKO PREISPITIVANJE NAKNADE 

Član 438d. Zakona o privrednim društvima propisao je ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar, predložiti da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu. Isto  pravo manjinski akcionar ima, ako otkupilac naknadu nije isplatio pravilno (nije obračunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo) kao i u slučaju ako primjerenu novčanu naknadu za akcije pojedinog manjinskog akcionara nije ponudio u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva bilo kog od preostalih akcionara društva.

Rok za sudsko preispitivanje naknade

do 05.04.2023. godine

NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE

Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od deset (10) godina od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.

Zastara prava

manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade

 

na dan 06.03.2033. godine