Podaci o osnovu za prenos

Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitenta

o prenosu akcija na otkupioca

Broj: OPU-4/2023 od 28.12.2022. godine

Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar

057-0-Reg-23-000227 od 06.02.2023. god.

Podaci o emitentu

Naziv:

Ugoturs ad Čelinac

Sjedište:         

I čelinačke lake brigade br. 57, Čelinac

Matični broj:

01135422

Oznaka:

UGOT

Podaci o otkupiocu

Ime i prezime:

Cvijanović Svjetlana

Adresa:        

Miloša Dujića br. 46, Čelinac

Podaci o prenosu akcija

Datum prenosa akcija

10.02.2023. godine

Cijena po akciji

0,21 KM

NAPOMENA: SUDSKO PREISPITIVANJE NAKNADE

 

Član 438d. Zakona o privrednim društvima propisao je ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar, predložiti da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu. Isto  pravo manjinski akcionar ima, ako otkupilac naknadu nije isplatio pravilno (nije obračunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo) kao i u slučaju ako primjerenu novčanu naknadu za akcije pojedinog manjinskog akcionara nije ponudio u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva bilo kog od preostalih akcionara društva.

Rok za sudsko preispitivanje naknade

do 08.03.2023. godine

NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE

Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.

Zastara prava

manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade

 

na dan 06.02.2026. godine