Podaci o osnovu za prenos
Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitentao prenosu akcija na otkupioca Broj: 139/22 od 26.12.2022. godine
Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar 067-0-Reg-23-000028 od 27.01.2023. god.
Podaci o emitentu
Naziv: Dubički robni magazin ad Kozarska Dubica
Sjedište:          Svetosavska bb, Kozarska Dubica
Matični broj: 01042777
Oznaka: DBRM
Podaci o otkupiocu
Ime i prezime: Nebojša Antonijević
Adresa:         Krajiških brigada br. 113, Banja Luka
Podaci o prenosu akcija
Datum prenosa akcija 02.02.2023. godine
Cijena po akciji 0,50 KM
NAPOMENA: SUDSKO PREISPITIVANJE NAKNADE Član 438d. Zakona o privrednim društvima propisao je ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar, predložiti da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu. Isto  pravo manjinski akcionar ima, ako otkupilac naknadu nije isplatio pravilno (nije obračunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo) kao i u slučaju ako primjerenu novčanu naknadu za akcije pojedinog manjinskog akcionara nije ponudio u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva bilo kog od preostalih akcionara društva.
Rok za sudsko preispitivanje naknade do 26.02.2023. godine
NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADEČlan 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.
Zastara prava manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade  na dan 27.01.2026. godine