Podaci o osnovu za prenos
Broj i datum odluke Skupštine akcionara emitentao prenosu akcija na otkupioca Broj: 1908/2022 od 30.08.2022. godine
Broj i datum rješenja registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar 057-0-Reg-22-001952 od 10.10.2022. god.
Podaci o emitentu
Naziv: NOVA SIROVINA AD BANJA LUKA
Sjedište:          Dunavska br. 23A, Banja Luka
Matični broj: 01128990
Oznaka: NSRV
Podaci o otkupiocu
Ime i prezime: Drago Malinović
Adresa:         Đure Jakšića bb, Prnjavor
Podaci o prenosu akcija
Datum prenosa akcija 17.10.2022. godine
Cijena po akciji 0,3211 KM
NAPOMENA: SUDSKO PREISPITIVANJE NAKNADE Član 438d. Zakona o privrednim društvima propisao je ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o prenosu akcija na otkupioca u sudski registar, predložiti da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu. Isto  pravo manjinski akcionar ima, ako otkupilac naknadu nije isplatio pravilno (nije obračunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo) kao i u slučaju ako primjerenu novčanu naknadu za akcije pojedinog manjinskog akcionara nije ponudio u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva bilo kog od preostalih akcionara društva.
Rok za sudsko preispitivanje naknade do 09.11.2022. godine
NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.
Zastara prava manjinskih akcionara na isplatu novčane naknade na dan 10.10.2025. godine