Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta SHP CELEX AD BANJA LUKA da je Centralni registar dana 10.03.2023. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca ECO-INVESTMENT AS.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.