Hartija od vrijednosti je prenosiva isprava u nematerijalizovanom obliku – elektronskom zapisu, emitovana u seriji na osnovu koje vlasnici ostvaruju prava prema emitentu u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji.

U okviru zakonom predviđenih poslova u Centralnom registru se provode poslovi registracije svih hartija od vrijednosti.