Promet po mjesecima
 
Mjesec
Vrijednost trgovine
Vrijednost prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Vrijednost kupovine nerezidenata
% kupovine nerezidenata
Januar
2.384.001,61
268.822,52
11,28%
81.858,81
3,43%
Februar
11.745.802,07  2.551.069,54 21,72%  5.968.950,88  50,82% 
Mart
8.076.287,88  704.739,59  8,73%   3.304.174,71 40,91% 
April
5.011.522,57  316.809,54  6,32%  715.967,48  14,29% 
Maj  4.509.715,66  489.233,23 10,85%   58.598,17  1,30%
Jun
29.591.584,04   1.145.313,71 3,87%   18.562,92 0,06% 
Jul
11.840.468,07   1.722.476,07 14,55%   49.381,45 0,42% 
Avgust
14.707.155,92   1.188.805,68  8,08%  21.948,38 0,15% 
Septembar
 3.619.671,69  355.810,28 9,83%  23.947,38  0,66% 
Oktobar
37.500.295,09  4.493.114,80   11,98% 8.186.101,01  21,83% 
Novembar
8.555.602,70 788.017,67  9,21%   101.324,8 1,18% 
Decembar
30.537.435,16   775.041,00  2,54%  88.358,22 0,29%
UKUPNO 168.079.542,47 14.799.253,63 8,80% 18.619.174,21 11,08%
nr sve 12 2020nr sve pc 12 2020