Promet po mjesecima 
Mjesec
Vrijednost trgovine
Vrijednost prodaje nerezidenata
% prodaje nerezidenata
Vrijednost kupovine nerezidenata
% kupovine nerezidenata
Januar
2.023.658,03
398.278,94
19,68%
107.289,16
5,30%
Februar
2.693.964,39 
795.435,57 
29,53% 
277.344,57 
10,30% 
Mart
8.089.046,33 
882.305,03 
10,91% 
199.418,00 
2,47% 
April
9.371.064,91 
406.174,49 
4,33% 
195.111,22 
2,08% 
Maj
6.698.279,04
1.006.804,42
15,03% 
744.091,34
11,11%
Jun
10.876.096,26 
888.172,33 
8,17% 
2.634.609,4 
24,22% 
Jul
 5.399.782,19 1.406.252,21  26,04%  387.552,32  7,18% 
Avgust
10.541.508,01  617.166,47  5,85%  599.068,79  5,68% 
Septembar
 32.934.051,44  430.207,80 1,31%  24.260.039,23  73,66% 
Oktobar
19.418.422,90  2.982.962,07  15,36%  2.033.131,88  10,47% 
Novembar
8.419.885,43  1.817.940,35  21,59%  1.331.668,30  15,82% 
Decembar
51.254.014,05   9.141.119,84  17,83%  526.288,26 1,03% 
UKUPNO
167.719.772,98
20.772.819,52 12,39% 33.295.612,47 19,85%

   nr sve 12 2018  nr sve pc 12 2018