Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.05.2021 do 31.05.2021
 Redni broj  Oznaka HOV
 Naziv
emitenta
 Vrijednost
transakcija
%učešća u saldiranom
prometu
1 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 1.825.156,92 37,90
2 NPDK-R-A NAPREDAK AD BIJELJINA 1.297.277,00 26,94
3 RSRS-O-M REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 427.149,52 8,87
4 PPMK-R-A PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA 374.415,00 7,77
5 RSRS-O-N REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 203.427,19 4,22
6 GRDP-R-A GP GRADIP AD PRNJAVOR 109.260,32 2,27
7 RSRS-O-K REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 91.834,09 1,91
8 RSRS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 82.899,82 1,72
9 KOMO-R-A KOMO AD MODRIÈA 69.386,65 1,44
10 RSRS-O-E REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 64.969,22 1,35
11 Ostale HOV OSTALE HOV 270.436,87 5,61
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 4.816.212,60 100,00%
 hov top 10 05 2021