Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.07.2023. do 31.07.2023.  
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta  Vrijednost transakcija %učešća u saldiranom prometu
1 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 699.713,25 53,75
2 AERD-R-A AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA 388.403,40 29,84
3 PPMK-R-A PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA 91.078,00 7,00
4 VLTG-R-A VELETRGOVINA AD GRADIŠKA 24.652,18 1,89
5 VDVG-R-A JP VODOVOD AD GACKO 15.953,20 1,23
6 HETR-R-A MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZPHIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE 10.420,15 0,80
7 RSRS-O-J REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 10.054,72 0,77
8 RSRS-O-N REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 9.187,00 0,71
9 MDPF-O-A MKD PRO FIN DOO ISTOÈNO SARAJEVO 8.988,68 0,69
10 RSRS-O-R REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 7.988,42 0,61
11 Ostale HOV OSTALE HOV 35.337,79 2,71
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 1.301.776,79

100,00%

hov top 10 07 2023