Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.03.2023. do 31.03.2023.  
 
 Redni broj  Oznaka HOV  Naziv emitenta
 Vrijednost
transakcija
%učešća u saldiranom
prometu
1 IEFB-R-A MF BANKA AD BANJA LUKA 26.115.136,06 62,97
2 RSBD-O32 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 9.842.349,31 23,73
3 VLTG-R-A VELETRGOVINA AD GRADIŠKA 1.719.508,78 4,15
4 TLKM-R-A TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 1.048.314,66 2,53
5 RSBD-O09 REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 1.012.501,37 2,44
6 CIST-R-A ÈISTOÆA AD BANJA LUKA 701.516,13 1,69
7 RSRS-O-R REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA 206.565,11 0,50
8 CMEG-R-A ÈAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA 187.600,00 0,45
9 SKCN-R-A SOKOÈNICA AD ŠIPOVO 165.635,16 0,40
10 PPMK-R-A PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA 164.918,00 0,40
11 Ostale HOV OSTALE HOV 311.132,22 0,74
Ukupna vrijednost saldiranog prometa 41.475.176,80 100,00%
 
 hov top 10 03 2023