Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta GP GRADIP AD PRNJAVOR da je Centralni registar dana 13.01.2022. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca GP LJUBIĆ AD PRNJAVOR.

Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.