Centralni registar je dana 11.01.2021. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:

Naziv emitenta

Naša Banka ad Bijeljina

Sjedište emitenta

Patrijarha Pavla br. 3, Bijeljina

Matični broj emitenta

01753339

Vrsta hartije

akcija

Klasa hartije

redovna akcija klase A

Lokalna oznaka hartije

PIBB-R-D

Broj hartija

     2.000.000

Nominalna vrijednost hartije

     1,00 KM

Ukupna nominalna vrijednost emisije

   2.000.000,00 KM

Redni broj i tip emisije

dvadeseta emisija

-povećanje osnovnog kapitala, ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu

ISIN kod

BA100PIBBRD2

CFI kod

ESVUFR

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 25.832.313,00 KM.

Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske rješenje broj 01-UP-31-719-4/21 od 31.12.2021. godine.