Centralni registar je dana 11.10.2021. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta Novinska agencija Republike Srpske Srna ad Bijeljina
Sjedište emitenta Sofke Nikolić br. 51, Bijeljina
Matični broj emitenta 01776894
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije SRNA-R-A
Broj hartija 265.116
Nominalna vrijednost hartije   1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije   265.116,00 KM
Redni broj i tip emisije I emisija, zatvoreno akcionarsko društvo   
ISIN kod BA100SRNARA0
CFI  kod ESVUFR

Ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 265.116,00 KM.