Centralni registar je dana 09.06.2021. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta Osiguranje Aura ad Banja Luka
Sjedište emitenta Ul. Veljka Mlađenovića 7d, Banja Luka
Matični broj emitenta 11029388
Vrsta hartije obveznica
Lokalna oznaka hartije AURO-O-A
Broj hartija       6.750
Nominalna vrijednost hartije    1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 6.750.000,00 KM
Redni broj i vrsta emisije prva emisija obveznica, javna ponuda
Ograničenja prava na hartiji nema
Rok trajanja ograničenja prava nema
ISIN kod BA100AUROOA1
CFI kod DBFSBR

Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-UP-31-31-13/21 od 31.05.2021. godine.