Centralni registar je dana 27.04.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA SOKOLAC, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 26. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake SLRF-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 20.625,00 KM po osnovu kamate.