Centralni registar je dana 12.01.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Opština FOČA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 4. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OSFC-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih a 4.375,00 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 11.01.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Opština FOČA izvršio uplatu vrijednosti 4. anuiteta.