Centralni registar je dana 12.01.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta KP KOMUNALAC AD SRBAC, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 15.anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KMSR-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 2.092,08 KM po osnovu glavnice i  1.908,90 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 11.01.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent KP KOMUNALAC AD SRBAC izvršio uplatu vrijednosti 15. anuiteta.