Centralni registar je dana 15.10.2020. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta JKP Komvod ad Brod
Sjedište emitenta Ul. Nikole Tesle 22, Brod
Matični broj emitenta 11179134
Vrsta hartije obveznica
Lokalna oznaka hartije KPKV-O-A
Broj hartija       12.500
Nominalna vrijednost hartije    100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 1.250.000,00 KM
Redni broj i vrsta emisije prva emisija obveznica bez obaveze objavljivanja prospekta, ponuda za kvalifikovane investitore
Ograničenja prava na hartiji Hartijama od vrijednosti iz ove emisije može se raspolagati pod uslovom da emitent objavi prospekt u skladu sa Zakonom o tržištu hov
Rok trajanja ograničenja prava Član 60. stav 3. Zakona o tržištu hov
ISIN kod BA100KPKVOA0
CFI kod DBFGBR

Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-UP-31-397-10/20 od 02.10.2020. godine.