Centralni registar je dana 09.10.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Opština FOČA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 1. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OSFC-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih a 4.375,00 KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 08.10.2020 godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Opština FOČA izvršio uplatu vrijednosti 1. anuiteta.