Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Akcionarsko društvo Mlinsko pekarska industrija Modriča, Modriča da je Centralni registar dana 14.09.2020. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca KIM TEC doo Vitez.
Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.