Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Rudnik krečnjaka Carmeuse a.d. Doboj da je Centralni registar dana 30.07.2020. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Carmeuse Nederland BV.Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.