Centralni registar je dana 23.03.2020. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta Opština Šekovići
Sjedište emitenta Ul. Josipa Kovačevića bb, Šekovići
Matični broj emitenta 01065475
Vrsta hartije obveznica
Lokalna oznaka hartije OSSK-O-A
Broj hartija      12.000
Nominalna vrijednost hartije    100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 1.200.000,00 KM
Redni broj i vrsta emisije prva emisija obveznica, javnaponuda
Ograničenja prava na hartiji nema
Rok trajanja ograničenja prava nema
ISIN kod BA100OSSKOA2
CFI kod DBFSBR

Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-UP-31-692-6-19g/20 od 05.03.2020. godine.