Dana 11.02.2020. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake STNR-R-A, emitenta Akcionarsko društvo Rudnik nemetala Stanari – u stečaju, mb: 01027794.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-695-1/19 od 31.12.2019. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Doboj broj 60-0-Reg-20-000028 od 30.01.2020. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Akcionarsko društvo Rudnik nemetala Stanari – u stečaju, mb: 01027794, prestaje da postoji.