Centralni registar je dana 08.01.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta KP KOMUNALAC AD SRBAC, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 3. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KMSR-O-A.

Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 1.970,54 KM po osnovu glavnice i 2.030,44 KM po osnovu kamate.

Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 08.01.2020. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent KP KOMUNALAC AD SRBAC izvršio uplatu vrijednosti 3. anuiteta.