Dana 08.01.2020. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake POLJ-R-A, emitenta Poljopromet ad Čelinac mb: 01066684. 

Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-03-RE-684-1/19 od 25.12.2019. godine i rješenja Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj 057 0 Reg 19 002340 od 29.11.2019. godine o promjeni pravne forme društva. 

Dosadašnji emitent Poljopromet ad Čelinac, mb: 01066684 mjenja pravnu formu.