Centralni registar je dana 05.12.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta KP KOMUNALAC AD SRBAC, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 2. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KMSR-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 1.960,74 KM po osnovu glavnice i 2.040,24 KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 05.12.2019. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent KP KOMUNALAC AD SRBAC izvršio uplatu vrijednosti 2. anuiteta.