Centralni registar je dana 28.11.2019. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta Lutrija Republike Srpske ad Banja Luka
Sjedište emitenta Vuka Karadžića br. 2, Banja Luka
Matični broj emitenta 1824902
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije LTRS-R-A
Broj hartija 2.275.983
Nominalna vrijednost hartije      1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije      2.275.983,00 KM
Redni broj i tip emisije druga emisija, smanjenje kapitala, poništenje sopstvenih akcija
ISIN kod BA100LTRSRA4
CFI kod ESVUFR

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi  2.275.983,00 KM.Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske rješenje broj 01-UP-31-598-1/19 od 19.11.2019. godine.