Centralni registar je dana 06.11.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta KP KOMUNALAC AD SRBAC, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 1. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake KMSR-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 1.950,99 KM po osnovu glavnice i 2.050,00 KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 04.11.2019. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent KP KOMUNALAC AD SRBAC izvršio uplatu vrijednosti 1. anuiteta.