Dana 22.10.2019. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake PROZ-R-A, emitenta Promet ad Zvornik mb: 11133347.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-03-RE-536-1/19 od 04.10.2019. godine i rješenja Okružnog privrednog suda Bijeljina broj 059 0 Reg 19 000868 od 26.09.2019. godine o promjeni pravne forme društva.
Dosadašnji emitent Promet ad Zvornik, mb: 11133347 mjenja pravnu formu.