Centralni registar je dana 09.10.2019. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta Opština Vlasenica
Sjedište emitenta Ul. Svetosavska br. 14, Vlasenica
Matični broj emitenta 11150470
Vrsta hartije obveznica
Lokalna oznaka hartije OSVL-O-A
Broj hartija      18.000
Nominalna vrijednost hartije    100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 1.800.000,00 KM
Redni broj i vrsta emisije prva emisija obveznica, javnaponuda
Ograničenja prava na hartiji nema
Rok trajanja ograničenja prava nema
ISIN kod BA100OSVLOA4
CFI kod DBFSBR

Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-UP-31-464-5/19 od 02.10.2019. godine.