Dana 08.10.2019. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake VPSM-R-A, emitenta Vodoprivredno preduzeće Semberija ad Bijeljina, mb: 01028332.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-281-1/19, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Bijeljina broj 059-0-Reg-14-000 662 o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Vodoprivredno preduzeće Semberija ad Bijeljina, mb: 01028332.prestaje da postoji.