Dana 09.08.2019. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake INVP-R-A, emitenta ZMIF „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina – u likvidaciji, MB: 01956973.

Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu obavještenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-03-RE-429-2/19, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Bijeljina broj 059-0-Reg-19-000 674 o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.

Dosadašnji emitent ZMIF „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina – u likvidaciji, MB: 01956973, prestaje da postoji.