Centralni registar je dana 12.06.2019. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta M broker ad Banja Luka
Sjedište emitenta Vidovdanska br. 33, Banja Luka
Matični broj emitenta 11119093
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije MBRK-R-A
Broj hartija 200.000
Nominalna vrijednost hartije      1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije     200.000,00 KM
Redni broj i tip emisije prva emisija, promjena pravne forme, zatvoreno akcionarsko društvo
ISIN kod BA100MBRKRA7
CFI kod ESVUFR

Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 200.000,00 KM.