Centralni registar je dana 07.05.2019. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Šume Republike Srpske ad Sokolac, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 1. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake SURS-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 551,372.36 KM po osnovu glavnice i 78,750.00 KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 07.05.2019. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Šume Republike Srpske ad Sokolac izvršio uplatu vrijednosti 1. anuiteta.