Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka,  saziva
   
XXVI  SKUPŠTINU AKCIONARA
Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka
(Godišnja skupština)
 
XXVI Skupština akcionara održaće se 17.04.2019. godine, srijeda, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Društva – sala za sjednice, Ulica Sime Šolaje 1, Banja Luka.
Za XXVI Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1.         Donošenje Odluke o izboru predsjednika XXVI Skupštine akcionara;
2.         Donošenje Odluka o usvajanju:
           a)  izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima;
           b)  izvještaja nezavisnog revizora;
           v)  finansijskih izvještaja za 2018. godinu;
3.         Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2018. godinu;
4.         Donošenje Odluka o usvajanju:
           a)  Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu;
           b)  Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu;
5.         Donošenje Odluke o stimulativnoj naknadi;
6.        a) Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;
           b) Donošenje Odluke o isplati dividende;
7.         Donošenje Odluke o  povećanju osnovnog kapitala;
8.         Donošenje Odluke o četvrtoj emisiji akcija;
9.         Donošenje Statuta Centralnog registra hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Banja Luka. 
 
Ako se XXVI Skupština akcionara Društva ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica održaće se, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, 17.04.2019. godine, utorak, sa početkom u 14,00 časova.
Materijali sa prijedlozima odluka, dostaviće se u elektronskoj formi akcionarima, po njihovoj ranije datoj saglasnosti ili u pisanoj formi najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.
Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija mogu predložiti ili zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine u skladu s odredbama člana 275. Zakona o privrednim društvima.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 07.04.2019. godine. Izvještaj je dostupan u sjedištu Društva – Kabinet direktora, u redovno radno vrijeme, radi ostvarivanja prava akcionara u uvid i kopiranje, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti u izvještaju. 
Ovlašćeno lice za ovjeravanje punomoći je Bojan Kovačević, dipl. pravnik, zaposlen u Društvu. Ovjera punomoći kod ovlaštenog lica može se izvršiti najkasnije jedan dan prije dana održavanja skuštine.
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                             Predsjednik Upravnog odbora 

                                                                                                                            Prof. dr Zoran Babić, dipl. ekonomista,s.r.