Dana 07.02.2019. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake BDNS-R-A, emitenta Budućnost ad Istočno Sarajevo –  u stečaju, mb: 01036564.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-658-1/18 od 29.11.2018. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu broj 061-0-Reg-18-000 831 od 24.12.2018. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Budućnost ad Istočno Sarajevo – u stečaju, mb: 01036564, prestaje da postoji.