Centralni registar je dana 06.12.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:

Naziv emitenta Toplana ad Prijedor
Sjedište emitenta Rudnička br. 66, 79000 Prijedor
Matični broj emitenta 01157272
Vrsta hartije obveznica
Lokalna oznaka hartije TPPD-O-B
Broj hartija 80.000
Nominalna vrijednost hartije 100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 8.000.000,00 KM
Redni broj i vrsta emisije četvrta emisija hartija od vrijednosti,druga emisija obveznica, ponuda za kvalifikovane investitore
Ograničenja prava na hartiji hartijama od vrijednosti iz ove emisije može se raspolagati pod uslovom da emitent objavi prospekt u skladu sa Zakonom o tržištu hov
Rok trajanja ograničenja prava član 60. stav 3. Zakona o tržištu hov
ISIN kod BA100TPPDOB6
CFI kod DBFSBR
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-UP-31-539-6/18 od 26.11.2018. godine.