Centralni registar je dana 03.12.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:

Naziv emitenta Vodovod ad Banja Luka
Sjedište emitenta 22. april 2, 78000 Banja Luka
Matični broj emitenta 01101765
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije VDBL-R-A
Broj hartija 221.020
Nominalna vrijednost hartije 1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 221.020,00 KM
Redni broj i tip emisije II emisija – povećanje osnovnog kapitala, ponuda za kvalifikovanog investitora
ISIN kod BA100VDBLRA6
CFI kod ESVUFR
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 35.655.181,00 KM.Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje broj: 01-UP-31-568-5/18 od  19.11.2018. godine.