Postupak prinudne naplate 21.anuiteta obveznice lokalne oznake OPBC-O-A emitenta Opština Bileća završen je izvršenjem u cijelosti.