Postupak prinudne naplate 63.anuiteta obveznice lokalne oznake SLRF-O-A  emitenta Opština Sokolac pokrenut je dana 29.05.2024.godine zbog neplaćanja u roku.